HERNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

HERNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se vážou na vztah mezi Vámi – zákazníkem a provozovateli únikové hry Mistr úniku Olomouc – Adéla Hegerová, se sídlem 73564 Havířov – Prostřední Suchá, Jarní 1387/13 (a provozovnou Schweitzerova 44, Olomouc, 779 00) Česká republika, IČ: 05871310/Lucie Fajčíková, se sídlem Větrná 985/85, 671 72, Miroslav (a provozovnou Schweitzerova 44, Olomouc, 779 00) Česká republika, IČ: 86994026. Rezervací potvrzujete přečtení obchodních podmínek a herního řádu a souhlasíte se vším uvedeným.
Hru smí rezervovat pouze osoby starší 15 let. Provozovatel nenese zodpovědnost za dodržení věkové hranice. Vstupem do hry každý hráč souhlasí s herním řádem a pravidly hry, bez ohledu na to, kdo hru rezervoval. Osoba rezervující hru je povinna seznámit celý tým s herním řádem a obchodními podmínkami, jelikož při rezervaci tuhle skutečnost potvrzuje za všechny členy týmu. Rezervace (objednávka hry) je závazná! Pokud se hráči na hru z jakýchkoliv důvodů nemůžou dostavit, jsou povinni tuto věc oznámit nejpozději 48 hod. předem, případně neprodleně po zjištění, že se na daný termín nelze dostavit.
Rezervace je objednávka hry – pokud termín není zákazníkem zrušen dle stanovených pravidel a na hru se nedostaví řádně a včas, má provozovatel právo zaslat fakturu k proplacení za držení termínu (ušlý zisk). Při neuhrazení dané faktury za ušlý zisk v době splatnosti faktury, je provozovatel oprávněn udělit zákazníkovi pokutu ve výši 5000 Kč a předat celou záležitost k právnímu řízení na náklady zákazníka. Rezervací hry souhlasím s herním řádem a s pravidly hry.

Vstupem do hry tedy potvrzuji a souhlasím s tím, že:

1. Do hry vstupuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí s ohledem na svůj zdravotní stav (epilepsie, onemocnění srdce, onemocnění dýchacího systému, psychická onemocnění a jiná onemocnění nebo zdravotní stav, který může být ovlivněný stresem)
2. Hra se odehrává ve ztížených podmínkách (snížená viditelnost a zvukové efekty)
3. Budu dbát všech pokynů (nejen bezpečnostních), které jsou mi provozovatelem (pověřenou osobou) sděleny
4. Provozovatel (či pověřená osoba) není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry
5. Dále není provozovatel (či pověřená osoba) zodpovědný za škodu vzniklou na majetku hráče únikové hry, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry
6. Provozovatel (či pověřená osoba) má právo odmítnout hráčům vstup do únikové hry na základě svého uvážení a aktuální situace
7. Nebudu jakýmkoliv způsobem ničit vybavení v místnostech, případně způsobené škody provozovateli nahradím
8. Ve hře se budu chovat tak, abych svým jednáním neublížil sobě, spoluhráčům a nezpůsobil žádné škody na majetku provozovatele únikové hry
9. Ve hře nebudu za žádnou cenu používat násilí
10. Osoby mladší 15 let se mohou hry účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která také odpovídá za veškeré vzniklé škody provozovateli
11. Do hry nevstupuji ve stavu podnapilém, ani pod vlivem jakýchkoliv jiných omamných látek
12. V průběhu únikové hry rovněž nebudu konzumovat alkohol a jakékoliv jiné omamné látky
13. Po celou dobu budu respektovat zákaz kouření v prostorách únikové hry
14. Nebudu vnášet do únikové hry zbraně a jiné nebezpečné předměty (zapalovače, atd.)
15. Nebudu pořizovat žádné fotografie, videa ani audiozáznamy v místnostech během hry, ani po ukončení hry
16. Při hře nebudu používat nic, co jsem si s sebou přinesl. Použiji tedy jen předměty, které jsou ke hře v místnostech určeny
17. Pokud na hru nedorazím včas na sjednaný termín, respektuji, že provozovatel má právo termín přesunout na jiný jím zvolený termín
18. Pokud nedorazím na hru bez předchozí změny rezervace termínu, respektuji, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru
19. Pokud nebudu dodržovat tento herní řád a veškeré pokyny provozovatele, má provozovatel (či pověřená osoba) nárok kdykoliv hru ukončit a to bez nároku na vrácení zaplacené částky za hru, dále má provozovatel (či pověřená osoba) možnost udělit návštěvníkovi sankci ve výši až 5000,- Kč
20. Pokud se sám rozhodnu hru předčasně ukončit, jsem srozuměn s tím, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru
21. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit, či přesunout rezervovaný termín, jestliže se ve hře vyskytnou technické problémy, nebo hru nebude moci z jakéhokoliv důvodu zahájit. Zákazníkům tak bude nabídnut jiný termín, který bude oboustranně vyhovovat.
22. Provozovatel (či pověřená osoba) neručí za mnou odložené věci mimo vyhrazené místo
23. Při jakémkoliv porušení autorských práv (porušení zákazu pořizování audiovizuálních záznamů), jejich zveřejnění, či prozrazení úkolů ve hře, (nebo jejich principů a čehokoliv, co se jakýmkoliv způsobem hry samotné týká) může být hráči, či osobě na poškození provozovatele se podílející, udělena pokuta až ve výši 400.000 Kč.


Obecné podmínky k zakoupení a uplatnění dárkového poukazu:


– Objednávka dárkového poukazu je ZÁVAZNÁ
– Po vytvoření objednávky je poukaz přichystán k osobnímu vyzvednutí, zaslání poštou, či na email.
– Dárkový poukaz je nevratný. Pokud obdržíte dárkový poukaz, nelze jej vyměnit za peníze. (Pokud vám poukaz jako dárek pro vás nepřipadá vhodný, můžete jej zavčas darovat někomu dalšímu – rádi vám změníme jméno na poukaze, nebo poukaz vraťte tomu, kdo vám jej daroval, ať si hru užije sám, nebo daruje někomu dalšímu.
– V případě storna objednávky poukazu k osobnímu předání, či poštou, je kupující povinen uhradit minimálně částku za náklady na tvorbu poukazu v hodnotě 50 Kč)
– Platnost poukazu je vždy v délce 3 měsíce od data zaplacení. – Poukaz musí být uplatněn do data skončení jeho platnosti – tzn. že nestačí pouze před vypršením doby platnosti hru zarezervovat, ale hra musí být do té doby REALIZOVÁNA!
– Termíny pro uplatnění poukazu doporučujeme vybírat VŽDY s dostatečným předstihem (obzvlášť víkendové termíny, které jsou pouze po domluvě).
– Za obsazenost termínů neručíme.
– Pokud poukaz neuplatníte do data platnosti uvedeném na poukazu, poukaz Vám automaticky propadá a nemáte již nárok na jeho uplatnění.
– Platnost poukazu lze prodloužit za poplatek 200,- Kč/měsíc.
– Pokud máte zájem o prodloužení platnosti poukazu, musíte tak učinit před koncem platnosti poukazu (poukazy s prošlou dobou platnosti již nelze prodloužit)Veškerý obsah tohoto webu a hry samotné (text, obrázky, dokumenty, úkoly, koncept hry aj.), podléhá autorským právům. Kopírování, či zneužití jakéhokoliv obsahu k vlastním účelům, či dalšímu zpracování, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Informace pro subjekty osobních údajů – Mistr úniku
Informace o zpracování osobních údajů – Mistr úniku
Souhlas s poskytnutím osobních údajů – Mistr úniku