HERNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

UNIKNEŠ VČAS? STANEŠ SE "MISTREM ÚNIKU"? ODHALÍŠ "TAJEMSTVÍ SOUSEDOVA SKLEPA"?

HERNÍ ŘÁD A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se vážou na vztah mezi Vámi – zákazníkem a provozovatelem únikové hry Mistr úniku Olomouc – Adéla Hegerová, se sídlem 73564 Havířov – Prostřední Suchá, Jarní 1387/13 (a provozovnou Schweitzerova 44, Olomouc, 779 00) Česká republika, IČ: 05871310.

Rezervací potvrzujete přečtení obchodních podmínek a herního řádu a souhlasíte se vším uvedeným.

Hru smí rezervovat pouze osoby starší 15 let. Provozovatel nenese zodpovědnost za dodržení věkové hranice.

 
 

Vstupem do hry každý hráč souhlasí s herním řádem a pravidly hry a to za celý rezervovaný a zúčastněný tým.

Rezervace (objednávka hry) je závazná! 

Pokud se hráči na hru z jakýchkoliv důvodů nemůžou dostavit, jsou povinni tuto věc oznámit nejpozději 24 hod. předem, případně neprodleně po zjištění, že se na daný termín nelze dostavit (nejpozději však alespoň 10 hodin předem).

Rezervace je objednávka hry – pokud termín není zákazníkem zrušen dle stanovených pravidel a na hru se nedostaví řádně a včas, má provozovatel právo zaslat fakturu k proplacení za držení termínu (ušlý zisk).

Při neuhrazení dané faktury za ušlý zisk v době splatnosti faktury, je provozovatel oprávněn udělit zákazníkovi pokutu ve výši 5000 Kč a předat celou záležitost k právnímu řízení, na náklady zákazníka.

Rezervací hry souhlasím s herním řádem a s pravidly hry.

Vstupem do hry tedy potvrzuji, že:
 1. Do hry vstupuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí s ohledem na svůj zdravotní stav (epilepsie, onemocnění srdce, onemocnění dýchacího systému, psychická onemocnění a jiná onemocnění nebo zdravotní stav, který může být ovlivněný stresem)

 2. Hra se odehrává ve ztížených podmínkách (snížená viditelnost a zvukové efekty)

 3. Budu dbát všech pokynů (nejen bezpečnostních), které jsou mi provozovatelem (pověřenou osobou) sděleny

 4. Provozovatel (či pověřená osoba) není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry

 5. Dále není provozovatel (či pověřená osoba) zodpovědný za škodu vzniklou na majetku hráče únikové hry, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry

 6. Provozovatel (či pověřená osoba) má právo odmítnout hráčům vstup do únikové hry na základě svého uvážení a aktuální situace

 7. Nebudu jakýmkoliv způsobem ničit vybavení v místnostech, případně způsobené škody provozovateli nahradím

 8. Ve hře se budu chovat tak, abych svým jednáním neublížil sobě, spoluhráčům a nezpůsobil žádné škody na majetku provozovatele únikové hry

 9. Ve hře nebudu za žádnou cenu používat násilí

 10. Osoby mladší 15 let se mohou hry účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která také odpovídá za veškeré vzniklé škody provozovateli

 11. Do hry nevstupuji ve stavu podnapilém, ani pod vlivem jakýchkoliv jiných omamných látek

 12. V průběhu únikové hry rovněž nebudu konzumovat alkohol a jakékoliv jiné omamné látky

 13. Po celou dobu budu respektovat zákaz kouření v prostorách únikové hry

 14. Nebudu vnášet do únikové hry zbraně a jiné nebezpečné předměty (zapalovače, atd.)

 15. Nebudu pořizovat žádné fotografie, videa ani audiozáznamy v místnostech během hry, ani po ukončení hry

 16. Při hře nebudu používat nic, co jsem si s sebou přinesl. Použiji tedy jen předměty, které jsou ke hře v místnostech určeny

 17. Pokud na hru nedorazím včas na sjednaný termín, respektuji, že provozovatel má právo termín přesunout na jiný jím zvolený termín 

 18. Pokud nedorazím na hru bez předchozí změny rezervace termínu, respektuji, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru

 19. Pokud nebudu dodržovat tento herní řád a veškeré pokyny provozovatele, má provozovatel (či pověřená osoba) nárok kdykoliv hru ukončit a to bez nároku na vrácení zaplacené částky za hru, dále má provozovatel (či pověřená osoba) možnost udělit návštěvníkovi sankci ve výši až 5000,- Kč

 20. Pokud se sám rozhodnu hru předčasně ukončit, jsem srozuměn s tím, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru

 21. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit, či přesunout rezervovaný termín, jestliže se ve hře vyskytnou technické problémy, nebo hru nebude moci z jakéhokoliv důvodu zahájit. Zákazníkům tak bude nabídnut jiný termín, který bude oboustranně vyhovovat.

 22. Provozovatel (či pověřená osoba) neručí za mnou odložené věci mimo vyhrazené místo 

Soubory ke stažení:

Souhlas s poskytnutím osobních údajů – Mistr úniku 

Informace o zpracování osobních údajů – Mistr úniku

Informace pro subjekty osobních údajů – Mistr úniku

 

 

Veškerý obsah tohoto webu (text, obrázky, dokumenty aj.), podléhá autorským právům. 

Kopírování, či zneužití jakéhokoliv obsahu k vlastním účelům, či dalšímu zpracování, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.