HERNÍ ŘÁD

TA PRAVÁ ZÁBAVA PRO VŠECHNY - JEDINĚ EXIT GAME

HERNÍ ŘÁD

Vstupem do hry každý hráč souhlasí s herním řádem a pravidly hry.

Vstupem do hry tedy potvrzuji, že:

 1. Do hry vstupuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí
 2. Budu dbát všech pokynů (nejen bezpečnostních), které jsou mi provozovatelem (pověřenou osobou) sděleny
 3. Provozovatel (či pověřená osoba) není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry
 4. Dále není provozovatel (či pověřená osoba) zodpovědný za škodu vzniklou na majetku hráče únikové hry, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry
 5. Nebudu jakýmkoliv způsobem ničit vybavení v místnostech, případně způsobené škody provozovateli nahradím
 6. Osoby mladší 15 let se mohou hry účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která také odpovídá za veškeré vzniklé škody provozovateli
 7. Do hry nevstupuji ve stavu podnapilém, ani pod vlivem jakýchkoliv jiných omamných látek
 8. V průběhu únikové hry rovněž nebudu konzumovat alkohol a jakékoliv jiné omamné látky
 9. Po celou dobu budu respektovat zákaz kouření v prostorách únikové hry
 10. Nebudu pořizovat žádné fotografie, videa ani audiozáznamy v místnostech během hry, ani po ukončení hry
 11. Při hře nebudu používat nic, co jsem si s sebou přinesl. Použiji tedy jen předměty, které jsou ke hře v místnostech určeny
 12. Pokud na hru nedorazím včas na sjednaný termín, respektuji, že provozovatel má právo termín přesunout na jiný jím zvolený termín 
 13. Pokud nedorazím na hru bez předchozí změny rezervace termínu, respektuji, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru
 14. Pokud nebudu dodržovat tento herní řád a veškeré pokyny provozovatele, má provozovatel (či pověřená osoba) nárok kdykoliv hru ukončit a to bez nároku na vrácení zaplacené částky za hru
 15. Provozovatel (či pověřená osoba) neručí za mnou odložené věci mimo vyhrazené místo