HERNÍ ŘÁD

UNIKNEŠ VČAS? STANEŠ SE "MISTREM ÚNIKU"? ODHALÍŠ "TAJEMSTVÍ SOUSEDOVA SKLEPA"?

HERNÍ ŘÁD

Vstupem do hry každý hráč souhlasí s herním řádem a pravidly hry.

Vstupem do hry tedy potvrzuji, že:
 1. Do hry vstupuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí s ohledem na svůj zdravotní stav (epilepsie, onemocnění srdce, onemocnění dýchacího systému, psychická onemocnění a jiná onemocnění nebo zdravotní stav, který může být ovlivněný stresem)

 2. Budu dbát všech pokynů (nejen bezpečnostních), které jsou mi provozovatelem (pověřenou osobou) sděleny

 3. Provozovatel (či pověřená osoba) není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry

 4. Dále není provozovatel (či pověřená osoba) zodpovědný za škodu vzniklou na majetku hráče únikové hry, která vznikne v důsledku vlastního zapříčinění, nebo nedodržením všech pokynů hráčem únikové hry

 5. Provozovatel (či pověřená osoba) má právo odmítnout hráčům vstup do únikové hry na základě svého uvážení a aktuální situace

 6. Nebudu jakýmkoliv způsobem ničit vybavení v místnostech, případně způsobené škody provozovateli nahradím

 7. Ve hře se budu chovat tak, abych svým jednáním neublížil sobě, spoluhráčům a nezpůsobil žádné škody na majetku provozovatele únikové hry

 8. Ve hře nebudu za žádnou cenu používat násilí

 9. Osoby mladší 15 let se mohou hry účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která také odpovídá za veškeré vzniklé škody provozovateli

 10. Do hry nevstupuji ve stavu podnapilém, ani pod vlivem jakýchkoliv jiných omamných látek

 11. V průběhu únikové hry rovněž nebudu konzumovat alkohol a jakékoliv jiné omamné látky

 12. Po celou dobu budu respektovat zákaz kouření v prostorách únikové hry

 13. Nebudu vnášet do únikové hry zbraně a jiné nebezpečné předměty (zapalovače, atd.)

 14. Nebudu pořizovat žádné fotografie, videa ani audiozáznamy v místnostech během hry, ani po ukončení hry

 15. Při hře nebudu používat nic, co jsem si s sebou přinesl. Použiji tedy jen předměty, které jsou ke hře v místnostech určeny

 16. Pokud na hru nedorazím včas na sjednaný termín, respektuji, že provozovatel má právo termín přesunout na jiný jím zvolený termín 

 17. Pokud nedorazím na hru bez předchozí změny rezervace termínu, respektuji, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru

 18. Pokud nebudu dodržovat tento herní řád a veškeré pokyny provozovatele, má provozovatel (či pověřená osoba) nárok kdykoliv hru ukončit a to bez nároku na vrácení zaplacené částky za hru, dále má provozovatel (či pověřená osoba) možnost udělit návštěvníkovi sankci ve výši až 5000,- Kč

 19. Pokud se sám rozhodnu hru předčasně ukončit, jsem srozuměn s tím, že nemám nárok na vrácení zaplacené částky za hru

 20. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit či přesunout rezervovaný termín, jestliže se ve hře vyskytnou technické problémy

 21. Provozovatel (či pověřená osoba) neručí za mnou odložené věci mimo vyhrazené místo